Terms and conditions

>> Klicka här for svenska

>> Klik her for dansk

Svenska

Köpvillkor
LOVINADOGS (en del av företaget MMMM) (härefter LOVINADOGS) gör köpet enkelt, säkert och fritt från obehagliga överraskningar.

Nedan ser du våra fullständiga köpvillkor. 

Ångerrätt för konsumenter: Kurser, rådgivning och medlemstjänster med ångerrätt angiven 
På kurser som annonseras med 14 dagars öppet köp (ångerrätt) gäller sådan ångerrätt från köpdatumet, såvida vi inte uppgett att vi erbjuder 14 dagars ångerrätt från kursens startdatum. Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss detta innan ångerrätten går ut.

Vi återbetalar dina pengar inom 1 vecka från det datum då du utnyttjat din ångerrätt. Återbetalning sker till samma konto som pengarna ursprungligen kom från. Annan ångerrätt kan gälla i enlighet med kursspecifika villkor. Om du inte meddelar oss innan ångerrätten löpt ut kommer vi inte att kunna genomföra någon återbetalning. 

Vi vill uppmärksamma dig om att ångerrättenrätten endast gäller konsumenter, och inte personer som agerar å ett företags vägnar eller i kommersiellt syfte. Om du köper våra kurser/paket som handlar om verksamhetskoncept/marknadsföring, kommer vi att anse att du agerar i kommersiellt syfte.

Ångerrätt för företagskunder: Kurser, rådgivning och medlemstjänster
Våra medlemstjänster, kurser samt rådgivning som säljs till företagskunder har ingen ångerrätt såvida detta inte angetts av säljaren eller information om ångerrätt uppgetts under köpprocessen/på köpsidan. Eventuell ångerrätt kommer endast att gälla i enlighet med de villkor som framgått på köpsidan eller under köpprocessen. 

Garantier
Eventuella garantier som lämnats kopplat till köpet av produkten kan endast utnyttjas då förutsättningarna för garantin är uppfyllda samt då vi mottagit skriftligt besked innan garantin löpt ut. Om du vill använda dig av en eventuell garanti ber vi dig dokumentera att du levt upp till dina förpliktelser i förhållande till avtalet. Vid nyttjande av garantin kommer all tillgång till kursportalen samt tillhörande tjänster av stoppas då kursavgiften återbetalats.

Kortbetalning
Vi accepterar Visa och MasterCard genom våra samarbetspartners Stripe och/eller Simplero. Samtliga transaktioner skickas krypterat via SSL (Secure Sockets Layer) och är 100 % säkra. Kortköp är avgiftsfria. I händelse av att det saknas täckning för det avtalade beloppet och betalning därmed uteblir, kommer det utestående beloppet att skickas vidare till faktura och inkasso.

Delbetalning och avbetalning
En överenskommelse om köp som sker på avbetalning, vare sig den är muntlig eller skriftlig, är att anse som bindande och betalning ska ske i sin helhet innan fristen löpt ut. Om betalning inte är oss tillhanda inom den avtalade tiden kommer det utestående beloppet att skickas vidare till fakturering och inkasso.

Försäljning till minderåriga
Om du ännu inte fyllt 18 år måste du ha målsmans godkännande innan du kan beställa någonting av oss.

Upphovsrätt
Upphovsrätten © tilfaller LOVINADOGS (en del av företaget RLGG) och dess respektive partners. Alla rättigheter är förbehållna. Det är förbjudet att kopiera, distribuera, publicera eller ändra någon material som finns på LOVINADOGS' hemsidor eller portaler.

Villkor för användning av portalens innehåll
Du köper tillgång till portalens innehåll under kursperioden. LOVINADOGS' produkter är upphovsrättsskyddade. Produkten är för personligt och icke-kommersiellt bruk.

Du får inte använda produkten eller materialet som är tillgängligt i produkten på sådant sätt att det kränker våra rättigheter, eller på annat vis som inte är godkänt av LOVINADOGS. Du får inte lov att ändra, kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, lägga ut, överföra, översätta, sälja, skapa besläktade verk, utnyttja eller distribuera något av materialen från produkten på något sätt eller via något medium (däribland även e-post och andra elektroniska överföringsmetoder).

Kopiering, delning eller uppladdning av produktfiler på hemsidor anses utgöra stöld, och kommer att anmälas i den utsträckning lagen tillåter.

Du får däremot lov att ladda ner och/eller skriva ut ett exemplar av enstaka sidor på hemsidan för personligt och icke-kommersiellt bruk, förutsatt att upphovs- och äganderätten inte kränks.

LOVINADOGS erbjuder individuella kursprogram. I samband med registreringen kommer du att få ett användarnamn och lösenord samt en medlemsprofil som du kan använda under kursens gång och i den privata medlemsportalen.

Om du vill gå kursen tillsammans med en kollega eller samarbetspartner måste ni båda köpa kursen individuellt. Om du vill att en assistent eller en hel grupp ska gå kursen måste medlemskap köpas för varje enskild deltagare.

Konfidentialitet
Vi respekterar ditt privatliv, och måste insistera att du respekterar övriga kursmedlemmars privatliv du också. Därmed råder en ömsesidig tystnadsplikt. Vi respekterar din konfidentiella och hemliga information, idéer, planer och företagshemligheter. Genom att köpa denna produkt samtycker du till att visa övriga kursdeltagare, representanter för LOVINAODOGS samt anställda hos dess partners samma hänsyn.

Du får gärna diskutera dina personliga resultat från våra kurser och uppgifter. Däremot ska alla erfarenheter eller uttalanden från andra deltagare och LOVINADOGS-teamet hållas strikt konfidentiella.

Säkerhet och personuppgifter
Vi använder oss av SSL (Secure Socket Layer), vilket innebär att alla beställningar är krypterade, med andra ord helt säkra. LOVINADOGS garanterar att vi aldrig lämnar ut dina personuppgifter eller din e-postadress till tredjepart, såvida det inte föreligger särskilda skäl för detta, såsom vid förfrågan från polis, åklagare eller dylikt. Du har rätt att få tillgång till den information vi registrerat om dig, och om du anser att den är felaktig eller irrelevant, kan du begära rättelse eller radering från vårt kundregister. Du kan göra detta genom att kontakta vår kundtjänst.

Du kan läsa mer om detta i vår integritetspolicy: INTEGRITETSPOLICY - LOVINADOGS

Ansvarsfriskrivning
LOVINADOGS och våra partners friskriver oss från alla skadeståndskrav kopplade till våra hemsidor, videor, nyhetsbrev, kursportaler eller annat innehåll. Vi har gjort allt som står inom vår makt för att försäkra oss om att innehållet håller hög kvalitet. När du köper kursen accepterar du och godtar att du är fullt ut ansvarig för din egen framgång och resultaten som ett resultat av ditt deltagande i kursen.

Vi kan varken garantera inkomster eller resultat. Det är du, och endast du, som är ansvarig för dina handlingar, och dina resultat beror på individuella faktorer, såsom dina färdigheter, dina kunskaper, förmåga, engagemang, företagsamhet, nätverk och ekonomiska situation, för att nämna några.

Förseningar och inställda kurser
LOVINADOGS förbehåller sig rätten av ställa in eller skjuta upp kursen som ett resultat av faktorer som står utom LOVINADOGS kontroll. Om kursen ställs in på kursdeltagarnas initiativ kommer kursavgiften att återbetalas. Om kursen skjuts upp av LOVINADOGS kommer kursdeltagarna att erbjudas plats vid ett senare tillfälle.

Begränsning och ansvar
Genom att köpa denna produkt samtycker du till att använda företagets tjänster på eget bevåg samt till att programmet är en utbildningstjänst. Du håller företaget och dess anställda, dess partners och dess partners anställda ansvarslösa för alla eventuella skador som kan uppstå samt från eventuella krav som kan uppkomma kopplat till avtal mellan parterna. Du accepterar alla risker, både de som kan förutses och de som inte kan förutses.

Ingen offentlig nedsvärtning
I händelse av att det skulle uppstå en tvist mellan dig och företaget samtycker du till att den enda arenan för lösning av sådan tvist ska vara kommunikation mellan dig och företaget. Du samtycker till att du inte ska agera, eller kommunicera med tredjepart, offentlig eller privat, på ett sådant sätt att det kommer att leda till offentlig nedsvärtning av företaget. 

Avtalet
Detta avtal kan inte överföras av någon av parterna.

Uppsägning
Genom att köpa denna produkt samtycker du till att LOVINADOGS, efter eget gottfinnande, kan avsluta detta avtal, och begränsa, avsluta eller säga upp kundens medverkan i programmet utan återbetalning av kursavgiften om kunden orsakar störningar för företaget eller andra kursdeltagare. Detta gäller även vid brott mot avtalsvillkoren.

Tvist
Om tvisten inte kan lösas genom förhandling mellan parterna kommer tvisten i förhållande till detta avtal att skickas vidare till medling eller rätten. 

Varsel
Varsel om eventuella tvister som lämnas från en av parterna till den andra kan kommuniceras antingen genom överlämning i person eller via post, rekommenderad eller certifierad med underskrift. Sådant varsel ska skickas till adresserna som framgår nedan.

Force majeur
Om LOVINADOGS eller dess partners stöter på sådant förhinder att de inte kan leverera eller genomföra omleverans – eller om sådan leveransplikt leder till orimlig arbetsinsats som ett resultat av strejk eller övriga omständigheter som parterna inte kan råda över såsom brand, krig, mobilisering eller oförudsedda militära inkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror eller upplopp, brist på transportmedel, allmänt bristande varuförsörjning, begränsad tillgång på bränsle och el, samt vid brist på eller försening av leveranser från underleverantörer eller producenter till följd av ovan punkter, kan LOVINADOGS inte hållas ansvarigt annat än i reklamationsärenden där LOVINADOGS återbetalar köpesumman för varan som inte kunnat levereras.

Företaget har följande adresser och kontaktpersoner:

E-mail: info@lovinadogs.com
Adresse: Pantografvägen 6A, 141 36 Huddinge
Org.nr: SE559395450501

Detta avtal regleras och tolkas i enlighet med rådande svensk lagstiftning.

Dansk

Købsbetingelser
LOVINADOGS (en del af virksomheden RLGG) (herefter LOVINADOGS) gør dit køb nemt, sikkert og fri for ubehagelige overraskelser.

Nedenfor kan du se vores fulde købsbetingelser.

Fortrydelsesret for forbrugere: Kurser, rådgivning og medlemstjenester med angivet fortrydelsesret
På kurser med 14 dages fortrydelsesret, kan du annullere købet 14 dage fra købsdatoen, medmindre vi har angivet, at vi tilbyder 14 dages fortrydelsesret fra kursets startdato. Hvis du ønsker at bruge din ret til at fortryde købet, skal du underrette os inden fortrydelsesretten udløber.

Vi refunderer dine penge inden for 1 uge efter den dato, du gjorde brug af din fortrydelsesret. Tilbagebetaling sker på samme konto, som den du betalte købet fra. Andre former for fortrydelsesret kan gælde for det enkelte kursus. Det vil være specificeret under det enkelte kursus. Hvis du ikke giver os besked inden fortrydelsesrettens udløb, kan vi ikke refundere købsbeløbet.

Bemærk: Fortrydelsesretten gælder kun forbrugere og ikke personer, der handler på vegne af en virksomhed eller til kommercielle formål. Hvis du køber vores kurser, rådgivning eller medlemstjenester, der omhandler forretningskoncepter/markedsføring, vil vi antage, at du handler til kommercielle formål.

Fortrydelsesret for erhvervskunder: Kurser, rådgivning og medlemstjenester
Vores medlemstjenester, kurser og rådgivning, der sælges til erhvervskunder, har ingen fortrydelsesret, hvis ikke der er oplyst særlige forhold for fortrydelsesret under købsprocessen/på købssiden. Enhver fortrydelsesret vil kun gælde i henhold til de vilkår, der er angivet på købssiden eller under købsprocessen.

Abonnementsbetingelser
LOVINADOGS (en del af virksomheden RLGG) stiller en abonnementsbaseret online tjeneste til rådighed på https://harmonisk-hverdag-med-hund.simplerosites.com/. Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og LOVINADOGS.

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem LOVINADOGS og én fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten. Kun personer, der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med LOVINADOGS vedrørende Tjenesten.

Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og LOVINADOGS.

For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne.

Ydelsens omfang
Tjenesten giver Brugeren adgang til LOVINADOGS' tjenester bestemt ved bestilling.

Adgang til tjenesten
Brugeren skal for at få adgang til Tjenesten, registrere en brugerkonto på platformen.

Registrering og brugeradgang
Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre med mindre andet er anført på produktet.

Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren omgående underrette LOVINADOGS samt ændre sit password.

Gebyrer og Betaling
Gebyrer for brug af Tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på hjemmesiden.

Betaling for abonnementet sker forud hver måned.

Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af LOVINADOGS tilbudte betalingsmidler på hjemmesiden. Brugeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel.

Tilpasninger og ændringer
LOVINADOGS forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

Opsigelse af abonnement
Opsigelse af din Tjeneste kan ske ved udgang af betalingsperioden, som er på 1 måned fra seneste betaling. Du opsiger Tjenesten ved at give os skriftlig besked derom.

Garantier
Eventuelle garantier, der er knyttet til køb af produktet, kan kun anvendes, når garantibetingelserne er opfyldte, og når vi har modtaget skriftlig besked herom inden garantiens udløb. Hvis du ønsker at gøre brug af en evt. garanti, bedes du bevise, at du har levet op til dine forpligtelser i forhold til aftalen. Når du gør brug af garantien, stoppes al adgang til indholdet på kurset eller medlemstjenesten samt tilhørende tjenester, når kursusafgiften refunderes.

Kortbetaling
Vi accepterer Visa og MasterCard gennem vores partnere Stripe og/eller Simplero. Alle transaktioner sendes krypteret via Secure Sockets Layer (SSL) og er 100% sikre. Køb med kort er gratis. I tilfælde af, at der ikke er dækning for det aftalte beløb og betalingen ikke modtages, videresendes det udestående beløb til fakturering og inkasso.

Delbetaling og afbetaling
En aftale om køb foretaget på afbetaling, enten mundtligt eller skriftligt, anses for at være bindende, og betalingen skal ske fuldt ud inden fristens udløb. Hvis betaling ikke er os i hænde inden for den aftalte tid, vil det udestående beløb blive videresendt til fakturering og inkasso.

Salg til mindreårige
Er du under 18 år, skal du have dine forældres godkendelse, før du kan bestille nogle af vores produkter.

Ophavsret
Ophavsretten © gælder for LOVINADOGS (en del af virksomheden RLGG) og dens respektive partnere. Alle rettigheder er forbeholdt LOVINADOGS. Det er forbudt at kopiere, distribuere, offentliggøre eller ændre materiale, der findes på LOVINADOGS hjemmesider eller portaler.

Vilkår for brug af portalens indhold
Du køber adgang til portalens indhold i perioden for kurset eller medlemstjenesten. LOVINADOGS produkter er ophavsretligt beskyttede. Produktet er udelukkende beregnet til personlig og ikke-kommerciel brug.

Du må ikke bruge det tilgængelige produkt eller materiale på en sådan måde, at det overtræder vores rettigheder eller på anden vis, der ikke er godkendt af LOVINADOGS. Du må ikke ændre, kopiere, gengive, offentliggøre, uploade, offentliggøre, overføre, oversætte, sælge, oprette relaterede værker, udnytte eller distribuere materiale fra produktet på nogen måde eller via et hvilket som helst medie (herunder e-mail og andre elektroniske overførselsmetoder).

Kopiering, deling eller upload af produktfiler på hjemmesider o. lign. betragtes som tyveri, og anmeldes i det omfang loven tillader det.

Du har lov til at downloade og/eller udskrive en kopi af enkelte sider fra hjemmesiden til personlig og ikke-kommerciel brug, forudsat at ophavsret og ejendomsrettigheder ikke overtrædes.

LOVINADOGS tilbyder individuelle kurser. I forbindelse med registreringen modtager du et brugernavn og en adgangskode samt en medlemsprofil, du kan bruge i løbet af kurset og til den private medlemsportal.

Hvis du vil deltage i kurset sammen med en kollega eller partner, skal I begge købe kurset individuelt. Hvis du vil have en assistent eller en hel gruppe til at deltage på kurset, skal medlemskab købes for hver enkelt deltager.

Fortrolighed
Vi respekterer dit privatliv og forventer, at du ligeledes respekterer andre kursusmedlemmers privatliv. Der gælder derfor en gensidig tavshedspligt. Vi respekterer dine fortrolige oplysninger, idéer, planer og firmahemmeligheder. Ved at købe vores produkter accepterer du at vise de øvrige kursusdeltagere, repræsentanter for LOVINAODOGS og medarbejdere hos dennes partnere samme hensyn.

Du må gerne diskutere dine personlige resultater fra vores kurser og opgaver. Alle erfaringer eller udsagn fra andre deltagere og LOVINADOGS teamet skal dog holdes strengt fortrolige.

Sikkerhed og personlige data
Vi bruger SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyder, at alle ordrer er krypterede - med andre ord, helt sikre. LOVINADOGS garanterer, at vi aldrig videregiver dine personlige oplysninger eller e-mail adresse til tredjepart, medmindre der er specifikke grunde til dette, f.eks. på anmodning af politiet, anklagemyndighederne eller lignende. Du har ret til at få adgang til de oplysninger, vi har registreret om dig, og hvis du finder det ukorrekt eller irrelevant, kan du anmode om rettelse eller sletning fra vores kunderegister. Du kan gøre dette ved at kontakte vores kundeservice.

Du kan læse mere om dette i vores privatlivspolitik: PRIVATLIVSPOLITIK - LOVINADOGS

Ansvarsfraskrivelse
LOVINADOGS og vores partnere fralægger os alle fordringer i forbindelse med vores hjemmesider, videoer, nyhedsbreve, kursusportaler eller andet indhold. Vi har gjort alt for at sikre, at indholdet er af høj kvalitet. Når du køber kurset, accepterer du og godtager, at du er fuldt ansvarlig for din egen succes og resultater som følge af din deltagelse i kurset.

Vi kan hverken garantere indtjening eller resultater. Det er dig, og kun dig, der er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater afhænger af individuelle faktorer såsom dine færdigheder, din viden, din formåen, dit engagement, dine aktiviteter, dit netværk og din økonomiske situation for blot at nævne nogle få.

Forsinkelser og aflyste kurser
LOVINADOGS forbeholder sig ret til at aflyse eller udsætte kurser som følge af faktorer, der ligger uden for LOVINADOGS kontrol. Hvis kurset er aflyst på kursusdeltagernes initiativ, refunderes kursusafgiften. Hvis kurset udsættes af LOVINADOGS, vil kursusdeltagerne blive tilbudt en plads på et senere tidspunkt.

Begrænsning og ansvar
Ved at købe vores produkter, accepterer du at bruge virksomhedens tjenester på eget ansvar, og at programmet er en uddannelsestjeneste. Du holder virksomheden og dens ansatte, dens partnere og dens partneres ansatte fri for ansvar for alle eventuelle skader, der måtte opstå samt eventuelle krav, der måtte opstå som følge af aftalen mellem parterne. Du accepterer alle risici, både forudsigelige og uforudsigelige.

Ingen offentlig besudling
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem dig og virksomheden, accepterer du, at den eneste arena til løsning af en sådan tvist er kommunikation mellem dig og virksomheden. Du er indforstået med, at du ikke vil handle eller kommunikere med tredjepart, offentligt eller privat, på en sådan måde, at det vil resultere i en offentlig besudling af virksomheden.

Aftalen
Denne aftale kan ikke overføres til nogen af ​​parterne. 

Opsigelse
Ved at købe vores produkter, accepterer du, at LOVINADOGS efter egen vurdering kan opsige aftalen, og begrænse, afbryde eller opsige kundens deltagelse i programmet uden tilbagebetaling af kursusafgiften, hvis kunden forårsager forstyrrelser hos virksomheden eller hos andre kursusdeltagere. Dette gælder også i tilfælde af brud på kontraktvilkår.

Tvister
Hvis tvisten ikke kan løses gennem forhandling mellem parterne i tvisten i relation til denne aftale, fremsendes den til mægling eller retslige instanser.

Varsel
Varsel om eventuelle tvister, der fremlægges af den ene part til den anden, kan formidles enten personligt eller via post, rekommanderet eller godkendt med signatur. En sådan varsel skal sendes til adressen, der er præsenteret nedenfor.

Force majeur
Hvis LOVINADOGS eller dets partnere støder på en hindring, der afholder os fra at levere eller foretage omlevering - eller en sådan leveringspligt fører til en urimelig arbejdsindsats - som følge af en strejke eller andre forhold, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militære advarsler af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør eller uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig mangel på udbud, begrænset udbud af brændstof og elektricitet og mangel eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører eller producenter på grund af de ovennævnte punkter, kan LOVINADOGS ikke holdes ansvarlig, undtagen i klagesager, hvor LOVINADOGS refunderer købssummen for varerne, der ikke kunne leveres.

Virksomheden har følgende adresser og kontaktpersoner:

E-mail: info@lovinadogs.com
Adresse: Pantografvägen 6A, 141 36 Huddinge
Org.nr: SE559395450501

Denne aftale er udarbejdet og fortolket i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning.